پیکربندی محصول - فروشگاه

25GB Business

25GB for medium to large business websites


شرایط پرداخت را انتخاب کنید

 
Add More Storage

Increase backup space to 50GB

  • Store more website data
  • Retain more backup history